Taisyklės ir sąlygos

Taisyklės ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pardavėjas – UAB “SOMM”, įmonės kodas 305125886, PVM mokėtojo kodas LT100012356316, buveinės adresas Pylimo g. 21, LT-01141 Vilnius, internetinis adresas https://somm.lt; tel. +37068464622, el. paštas: info@somm.lt, kuris organizuoja ir vykdo prekių prekybą internetinėje parduotuvėje https://somm.lt/parduotuve.

1.2. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu el. parduotuvėje https://somm.lt/parduotuve (toliau – el. parduotuvė) susijusias sąlygas Pirkėjui įsigyjant prekes joje.

1.3. Pardavėjas priima, vykdo ir faktiškai pristato laikantis Lietuvos Respublikos Alkoholio kontrolės įstatyme nurodytų apribojimų ir draudimų (t.y. užsakymai nėra priimami ir vykdomi nuo 20.00 iki 10.00 darbo dienomis, nuo 15.00 iki 10.00 sekmadieniais ir rugsėjo 1 d.).

1.4. Teisę įsigyti prekes el. parduotuvėje turi fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie, arba kurių įgalioti atstovai yra sulaukę 20 metų amžiaus:
1.4.1. prieš patekdamas į el. parduotuvę, Pirkėjas privalo patvirtinti, kad jis yra ne mažiau nei 20 metų amžiaus;
1.4.2. pateikdamas užsakymą Pirkėjas privalo įvesti savo gimimo datą, o prieš vykdant užsakymą, Pardavėjas pagal nurodytą gimimo datą įsitikina, kad Pirkėjas yra sulaukęs 20 metų amžiaus;
1.4.2. kitu atveju, t.y. jei Pirkėjas dar nėra sulaukęs 20 metų amžiaus, užsakymas yra nevykdomas.

1.5. Pirkėjas, el. parduotuvėje, sukomplektavęs prekes ir pateikęs užsakymą Pardavėjui vykdymui, patvirtina, kad susipažino su šiomis taisyklėmis, jas suprato, taisyklės Pirkėjui yra aiškios ir Pirkėjas visiškai sutinka su taisyklėmis. Pirkėjas ir Pardavėjas laiko, kad Pirkėjo sukomplektuoto užsakymo pateikimas Pardavėjui vykdyti yra juridinis faktas, kuriam įvykus laikoma, kad pirkėjas visiškai sutinka su šiomis taisyklėmis, taisykles patvirtina ir joms neprieštarauja.

1.6. Pirkėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat:
1.6.1. užtikrina, kad remiantis taisyklių 1.2. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje;
1.6.2. pareiškia, kad sutinka, jog Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti šias taisykles. Apie papildytas/pakeistas taisykles Pirkėjas informuojamas Pirkėjui prisijungus prie el. parduotuvės arba pirmą kartą po taisyklių pakeitimo/papildymo Pirkėjui perkant prekes el. parduotuvėje. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja Pardavėjui ją paskelbus el. parduotuvėje.

1.7.  Pirkėjas negali atlikti prekių pirkimo el. parduotuvėje, jei jis nesutinka su šiomis taisyklėmis ar jų dalimi.

1.8. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra  besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su taisyklėmis. Pirkėjo suformuoto užsakymo pateikimas Pardavėjui vykdyti yra laikomas juridiniu faktu, kuriam įvykus, laikoma, kad Pardavėjas sudarė visas sąlygas ir ėmėsi visų nuo Pardavėjo priklausančių veiksmų, kad Pirkėjas, įsigydamas prekes el. parduotuvėje susipažintų su šiomis taisyklėmis.


2. Prekių užsakymas, pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Pirkėjui suformavus prekių krepšelį ir pateikus jį vykdyti Pardavėjui šios taisyklės tampa pirkimo-pardavimo sutartimi ir yra privaloma abiem šalims. Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ir suformavęs prekių krepšelį, pateikia jį vykdyti Pardavėjui, paspaudęs mygtuką “Apmokėti”.

2.2. Pirkėjas, pateikęs užsakymą el. parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių taisyklių nustatyta tvarka.

2.3. Prekes el. parduotuvėje Pirkėjas užsako iš Pardavėjo pateikto prekių asortimento el. parduotuvėje.

2.4. Pirkėjas, užsisakydamas prekes, Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis.

2.5. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis yra saugoma el. parduotuvės duomenų bazėje teisės aktų nustatyta tvarka.

2.6. Pirkėjas patvirtindamas taisykles pareiškia, kad jam žinoma ir suprantama, jog prekės atvaizdavimas el. parduotuvėje yra tik informacinio pobūdžio ir reali prekė, jos pakuotė gali skirtis nuo prekės nurodytos el. parduotuvėje. Prekės nuotraukoje gali būti detalių, kurių nėra prekės komplekte.


3. Prekių apmokėjimo tvarka ir terminai

3.1. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis el. parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Prekių kainos nurodomos eurais. Prekių pristatymo mokestis į kainą nėra įskaičiuotas, nebent el. parduotuvėje nurodyta kitaip.

3.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes jų užsakymo metu, ne vėliau kaip per 1 valandą nuo prekių užsakymo patvirtinimo momento. Išankstinis apmokėjimas už prekes vykdomas internetu, pasirinkus atsiskaitymą per UAB “Paysera LT” priklausančią mokėjimo platformą, kurioje Pirkėjas pasirenka apmokėjimą už užsakytas prekes per pasirinktą banką arba mokėjimą atlieka bankine mokėjimo kortele, jei kliento turima mokėjimo kortelė, jos tipas leidžia atsiskaityti už internetu užsakytas prekes; mokant už prekes šiame papunktyje nurodytu būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą; pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą. Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu pateiktų duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

3.3. Pirkėjui už prekes atsiskaitant iš anksto užsakymas pradedamas vykdyti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti tik po to, kai Pardavėjas gavo atitinkamą Pirkėjo atlikto mokėjimo už prekes bei jų pristatymą patvirtinimą iš “Paysera LT”. Prekių ir jų pristatymo kainos yra apskaičiuotos įskaitant PVM mokestį. Pirkėjui už prekes atsiskaitant po jų pristatymo, Pirkėjo užsakymas pradedamas vykdyti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nedelsiant, Pardavėjui apie tai patvirtinant Pirkėjui, šio nurodytu elektroniniu paštu.

3.4. Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes jų užsakymo metu Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs Pirkėjui, anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 1 valandą nuo užsakymo pateikimo momento.

3.5. PVM sąskaitą-faktūrą Pardavėjas išrašo ir Pirkėjui pateikia kartu su preke.


4. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

4.1. El. parduotuvėje parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Už informacijos apie prekių savybes teisingumą atsako prekių gamintojai arba importuotojai, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą Pirkėjui, nebent įstatymai numatytų kitaip.

4.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

4.3. Tam tikroms prekių rūšims suteikiama tam tikrą laiką galiojanti prekės gamintojo arba Pardavėjo daiktų kokybės garantija, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ir su prekėmis pateikiamose garantiniuose dokumentuose.

4.4. Pardavėjas nesuteikia prekių kokybės garantijos, kurią pagal Europos Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus privalo suteikti prekės gamintojas. Jei Pirkėjas dėl prekių kokybės garantijos kreipiasi į Pardavėją, šis kiekvienu konkrečiu atveju nukreipia Pirkėją į prekės gamintoją ar kitą už prekės kokybės garantiją atsakingą asmenį.

4.5. Tais atvejais, kai vadovaujantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.


5. Ginčų nagrinėjimas

5.1. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas, kai jis yra laikomas vartotoju Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatytais atvejais, manantis, kad Pardavėjas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su prekių įsigijimu el. parduotuvėje turi teisę kreiptis į Pardavėją, vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą arba į teismą, kad būtų apgintos pažeistos ar ginčijamos jo teisės arba teisėti interesai.

5.3. Pirkėjų vartotojų prašymus dėl galimai pažeistų teisių ir teisėtų interesų nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, juridinio asmens kodas 188770044, tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt. Ginčai nagrinėjami per elektroninę vartotojų ginčų sprendimo platformą http://ec.europa.eu/odr.


6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia ir kitaip susisiekia su Pirkėju Pirkėjo registracijos formoje ar užsakymo paraiškoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

6.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu info@somm.lt arba telefonu +37068464622.

6.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

6.4. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

6.5. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Wine & Spirits Follow us on instagram

Made with love by Qode Interactive