Prekių grąžinimas

Prekių grąžinimas

1. Prekių grąžinimas

1.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties, atsisakyti el. parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo dienos arba:
1.1.1. jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, nuo tos dienos, kurią Pirkėjas gauna paskutinę prekę;
1.1.2. jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, nuo tos dienos, kurią Pirkėjas gauna paskutinę partiją ar dalį;
1.1.3. jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, nuo tos dienos, kurią Pirkėjas gauna pirmąją prekę.

1.2. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti el.  parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, Pirkėjas turi per šio skirsnio 1.1 punkte nurodytą terminą pranešti Pardavėjui apie sutarties atsisakymą elektroninio pašto adresu info@somm.lt laisva forma, pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties.

1.3. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui adresu Pylimo g. 21, Vilnius.

1.4 Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.

1.5. Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

1.6. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tokio paties komplektiškumo, kokio buvo Pirkėjo gautos, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

1.7. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai Pirkėjui grąžinami ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekės perdavimo Pardavėjui dienos arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau), nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas naudoja tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų. Pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą, iš kurios buvo apmokėta už prekes.

1.8. Pirkėjui pageidaujant grąžinti prekes jų pristatymo metu, prekės grąžinamos jas pristačiusiam Pardavėjo atstovui. Pirkėjas užpildo Pardavėjo atstovo pateiktą prekių grąžinimo dokumentą.

1.9. Grąžinomo taisyklių 1.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y.  fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais vartojimo tikslais siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.

1.10. Grąžinomo taisyklių 1.8. punkte nurodytas Pirkėjas negali pasinaudoti Taisyklių 6 skirsnio 6.1 punkte numatyta teise atsisakyti sutarties, kai sutartis sudaryta dėl:
1.10.1. greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
1.10.2. supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
1.10.3. prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
1.10.4. alkoholinių gėrimų, kurių kaina nustatyta sudarant pirkimo-pardavimo sutartį ir kurie pristatomi po trisdešimt dienų nuo sutarties sudarymo, o tikroji gėrimų vertė priklauso nuo rinkos svyravimų;
1.10.5. sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;
1.10.6. taip pat kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Mažmeninės prekybos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 (toliau – Mažmeninės prekybos taisyklės), bei kitų teisės aktų nustatytais atvejais.

1.11. Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

1.12. Pirkėjas turi teisę per 14 kalendorinių dienų nuo ne maisto prekių perdavimo jam pakeisti nusipirktas prekes analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Tinkamos kokybės prekės grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui. Prekės keičiamos šio skirsnio 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 ir 1.8 punktuose nustatyta tvarka.

1.13. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

1.14. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę, turi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.363 straipsnyje numatytas teises.

1.15. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę, privalo apie tai nedelsiant pranešti Pardavėjui vienu iš šio skirsnio 1.2 punkte nurodytų būdų. Pardavėjas, gavęs šiame punkte nurodytą Pirkėjo pranešimą nedelsdamas elektroniniu paštu patvirtins Pirkėjui, kad gavo Pirkėjo pranešimą. Pirkėjas privalo netinkamos kokybės prekę grąžinti Pardavėjui, išskyrus atvejus, jeigu Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.

1.16. Kai netinkamos kokybės prekė keičiama kita, analogiška preke, kuri skiriasi pagal matmenis, modelį, rūšį ar kitus požymius, Pirkėjas turi atlyginti sutartyje numatytos kainos ir naujos prekės kainos, galiojusios keitimo momentu, skirtumą.

1.17. Kai Pirkėjas reikalauja atitinkamai sumažinti netinkamos kokybės prekės kainą, atsižvelgiama į prekės kainą tokio reikalavimo pareiškimo momentu.

1.18. Pirkėjui nutraukus sutartį dėl prekės netinkamos kokybės, Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjo sumokėtą kainą.

1.19. Netinkamos kokybės daikto grąžinimo Pardavėjui išlaidos tenka Pardavėjui.

1.20. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, prekių pristatymo metu, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje-faktūroje, lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente.

1.21. Pirkėjui grąžinus tinkamos ar netinkamos kokybes prekes ir aiškiai nurodžius, kad nereikalauja grąžinti pinigų, pinigai panaudojami Pirkėjo atsiskaitymui el.  parduotuvėje kito apsipirkimo metu.

Wine & Spirits Follow us on instagram

Made with love by Qode Interactive